غمنامه ای برای شُهدای اخیر مالستان

نوشته شده توسط شریف عظیمی. ارسال شده در مالستان

 هنوزدیدگان اشکبارما به دردوخته بود ودردل ما داغ فراق 31 مسافر، افروخته بود که شایعه ناگوار شهادت چهارعزیز دیگرما درنشریات جهان پخش شد وخون پاک آنان برچهره زمان نقش شد، کوهپایه «مالستان»، تابوت فرزندانش را به سرگذاشته ومردم ماجنازه های شهیدانش را برداشته، ما روزگار خویش را با اعداد فاجعه سر می کنیم وروزهای خودرا درمتن واقعه گذر می کنیم، زندگیّ ما حکایت تکّه های یک نفس آشفته است که «شِمر» غصّه، برسینه ما نشسته ورمق حال ما را گرفته است؛ گاهی «غزنی» و«ننگرهار» به رنگ رذالت جاهلان، سیاه وسوگوارمی شود وگاهی «بدخشان» و«مزار» درغم حافظان مظلوم میهن، سوگوار می شود؛ امّا نه شقاوت تاریک نشینانی که شمع افروخته عمر ما را باپرچم های سفید خاموش می کنند، مارا نا کام می کند ونه رذالت بادیه نشینانی که زیر بیرق سیاه با حماقت اندوخته خود، دنیارا مدهوش می کنند، دوام می آورد، نام ما به رنگ سرخ پایداری نوشته شده و جان ما با روح رستگار بیداری سرشته شده؛ دنیا می شنود که ما برستیغ بیداد کلّه منار می شویم و می بیند که با سنگ های استبداد، سنگسارمی شویم، جغرافیای خفته زمین، هرروز با گریه های ما باخبرمی شود وثانیه های خشکیده زمان، هرلحظه با خون گلوی ما، تر می شود، شکسته های دل ما را سنگفرش راهروهای سوگواری کرده اند وسرشک های دیده ما را درمزرعه مصیبت آبیاری کرده اند، گویا عهد کشتارما دوباره تکرار می شود و زندگیّ ما درزندان ستم گرفتار می شود که سرهای ما را با شمشیر جهالت بُریده اند و تن های مارا با تیرعداوت دریده اند، روایت ناتمام دردهای ما بردیوار تاریخ نگاشته شده وتصویری ازشقایق قرمز خون ما بردروازه زمان گذاشته شده که ما گاهی در لایه های پنهان زمین زنده به گور شده ایم وگاهی درلابلای آشکار زمان به بردگی مجبور شده ایم امّا هیچگاهی نه دست از کرامت خویش کشیده ایم ونه ذلّت حقارت را چشیده ایم، ما با سر بریده سرفراز خواهیم ماند و با پای برهنه دراهتزاز خواهیم ماند؛ ما با بالهای شکسته اوج می گیریم وبراشک های گریسته موج برمی داریم! هرچند مارا به تبر بیداد کُشته اند و با حلق آویز عناد آغشته اند امّا ما با زخم های خویش کنار خواهیم آمد وبرعهدی با سرنوشت خویش استوار خواهیم ماند! واقعه شهادت فجیعانه شهدای مالستان را به مردم عزیز مالستان وخانواده های داغدار شان تسلیت می گویم!