نصيحت

نوشته شده توسط مدیریت. ارسال شده در Uncategorised

نصیحت

مردی با اصرار بسیار از رسول اکرم(ص) یک جمله به عنوان اندرز خواست.

حضرت فرمود: «اگر بگویم به کار می بندی؟»

- بلی یا رسول الله!

- اگر بگویم به کار می بندی؟

- بلی یا رسول الله!

- اگر بگویم به کار می بندی؟

- بلی یا رسول الله!

رسول اکرم(ص) بعد از اینکه سه بار از او قول گرفت و او را متوجه اهمیت مطلبی که می خواست بگوید کرد، به او فرمود: «هرگاه تصمیم به کاری گرفتی، اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کار فکر کن و بیندیش؛ اگر دیدی نتیجه و عاقبتش صحیح است آن را دنبال کن و اگر عاقبتش گمراهی و تباهی است از تصمیم خود صرف نظر کن.»

(داستان راستان، ج2, ص366.)